Works

in studio, may 2018

 

 

Collection of artworks: Paraphrase of the Social Burden on the Shoulders of Individuals, 2017, acrylic on canvas, 200 x 150 cm.  SK// Súbor diel: Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca, 2017, akryl na plátne, 200 x 150 cm,
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

The Tip of the Iceberg, 2017, mechanical installation, various dimensions. SK// Špička ľadovca, mechanická inštalácia, rôzne rozmery

 

 

Future, 2016 – 2017, collection of photographs, various dimensions, 100 pcs. Photography series penetrated by author through repeating drawing motif. Ambivalent accent on future decorates free time. Free time as the most luxurious commodity.
SK//   Fotografický cyklus, do ktorého autor vstupuje opakujúcim sa kresebným motívom. Ambivalentný akcent na budúcnosť dekoruje voľný čas. Voľný čas ako najlukratívnejšia komodita.

 

 

ode-to-heritage-maleOde to Heritage, 2016, installation, 200 x 900 x 100 cm. (Unfinished) Continuity of bad macho dream of eastern European man, that is clear about it. Males in rut that has never started but is constantly nearby.
SK// Óda na dedičstvo, inštalácia. (Nedokončené) Voľné pokračovanie zlého mačistického sna východoeurópskeho -muža, ktorý v tom má jasno. Samce v ruji, ktorá nikdy nenastala, ale stále je na dohľad.

 

 

 

This is not London, 2016 – 2017, collection of photographs, various dimensions, 100 pcs. Photography series penetrated by author through repeating drawing motif. Decorated views on author´s current residences. Decentralisation as seemingly deadlock phenomenon from the point of view of Eastern-European artist.
SK// Fotografický cyklus, do ktorého autor vstupuje opakujúcim sa kresebným motívom. Dekorované výhľady na autorove aktuálne bydliská. Decentralizácia ako zdanlivo bezvýchodiskový jav z pohľadu východoeurópskeho umelca.

 

 

 

The White Guys, 2016 – 2017, acrylic on canvas, 150 x 200 cm
The White Guys is series of aerial, decorative pieces of various sizes, with author and his wife as the main characters. Through the prism of seemingly unveiled privacy one can observe a white heterosexual couple from Eastern Europe. Nudity, history, sexual orientation, nationality, religion, politics mean absolutely nothing here. Fuck your everyday issues. What matters is life, love and free time.
SK// The White Guys je séria závesných, dekoračných diel rôznych rozmerov, v ktorýchhlavné role hrajú autor a jeho manželka. Cez prizmu zdanlivo odkrytého súkromia je možné pozorovať biely heterosexuálny pár z východnej Európy. Nahota, dejiny, sexuálna orientácia, štátna príslušnosť, náboženstvo, politika, neznamenajú vôbec nič. Jebať na vaše každodenné problémy. Dôležitý je život, láska a voľný čas.

 

 

Paraphrase of the Social Burden on the Shoulders of Individuals, 2015, installation, 750 x 300 x 320 cm. During my residency in Divadlo Pôtoň in Batovce, Slovakia, I was reflecting on the topic of Hardship in Slovakia, which was actually the condition of my stay. The installation is a spectacular clump of objects. In short it comprises of masses of mental mud that has been clinging to me throughout the last twenty discussion forums with high school students and pedagogues. It defines personal fears and speculations. It visualises delusional hibernation of strong nationalism with regards to historical context. It is an instinctive visual expression, notional sneeze.
SK//  Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca: Počas rezidenčného pobytu v Divadle Pôtoň v Bátovciach na Slovensku som reflektoval na témy projektu Psota na Slovensku, čo bolo aj podmienkou stáže. Inštalácia je spektakulárnym zhlukom objektov.  V skratke komprimuje obrovské množstvo mentálneho blata, ktoré sa na mňa nalepilo počas 20tich diskusných fór s prizvanými študentmi a pedagógmi stredných škôl. Definuje osobné obavy a špekulácie. Vizualizuje zdanlivú hibernáciu silného nacionalizmu z odkazom na historické kontexty. Je inštinktívnym vizuálnym prejavom, myšlienkovým kýchnutím.

 

 

Kulich 2000: Series of petitionary happenings. Authorial forms. Helm drawing device. The petition appeals for turning over (upside down) all the statues of Jan Kulich, placed into public space after 1989. A respondent fills in the form by gestural drawing simulating his approval or disapproval and their intensity/insistence. The happening took place in Nitra gallery in 2013 and until today works as an open concept. Author invites people to fill in the form.
SK// Happeningový petičný seriál. Autorské formuláre. Helmové kresliarske zariadenie. Petícia vyzýva k otočeniu (postaveniu na hlavu) všetkých sôch Jána Kulicha, umiestnených do verejného priestoru po roku 1989. Respondent vypĺňa formulár gestickou kresbou, ktorá simuluje jeho súhlas alebo nesúhlas a ich intenzitu/dôraz. Happening bol realizovaný naživo v Nitrianskej galérii v roku 2013 a do dnes funguje ako otvorený koncept. Autor necháva vypĺňať formuláre ľudí zo svojho okolia.

 

 

 

IMG_9034Various Manners of this World, 2015, object, 240 x 510 cm
Self-appointed investigative initiative. Civil/artistic activism. With fabricated pretence I addressed several taxidermists. I asked for a preparate of middle-sized dog to serve as a prop in a theatre. As a result, I installed a communication thread with one of the respondents in Povazska galeria umenia. The dialogue illustrates how easy it is to legally choose a dog in a dog shelter, have it killed and preparated for any purpose. This act is a keynote insight into the mentality of hunters, and not only them.
SK//  Všakovaké mravy tohto sveta: Samozvaná investigatívna iniciatíva. Občiansky/umelecký aktivizmus. Pod zámienkou vykonštruovaného záujmu som oslovil niekoľko poľovníckych preparátorov zvierat. Požadoval som preparát psa strednej velkosti. Preparát mal slúžiť ako divadelná rekvizita. V Považskej galérii umemia som následne vystavil prepis komunikácie s jedným z respondentov. Dialóg ilustruje ako jednoducho a legálne je možné osobne si vybrať psa v niektorom útulku, dať ho usmrtiť a vypreparovať na akékoľvek účely. Táto akcia je zásadnou sondou do mentality nie len poľovníckej komunity.
 

 

 

 

Menorca & Mallorca & Ibiza, 2016, acrylic on canvas, 150 x 200 cm (SOLD/PREDANÉ)

 

 

 

road trip 16Road trip, 2016, acrylic on canvas, 200 x 450 cm
Drawing of wide-format was created after the return from residency stay in Portugal. This stay was preceded by 9-day cycling path, from the Mediteranean sea to the Atlantic ocean. Creation process was also influenced by the curatorial intention of Omar Mirza and his project Newrope in Nitra gallery in 2016.
SK//  Veľkoformátová kresba vznikla po návrate z rezidenčného pobytu v Portugalsku. Rezidenčnému pobytu predchádzal 9 dňový presun na bicykli od stredozemného mora k Atlantickému oceánu. Do procesu tvorby tiež nemalým podielom vstúpil kurátorský zámer Omara Mirzu a jeho projekt Newrope v Nitrianskej galérii v roku 2016.
 

 

 

SPZ: Permanent private performance (2011-2016). Author censors religious and nationalistic symbologies of state emblem on plate codes of his car that has done quite some travelling around Europe over last five years. He refuses to represent symbology he does not approve.
SK//  ŠPZ: Permanentná privátna performancia (2011-2016). Autor cenzuruje religióznu a nacionalistickú symboliku štátneho znaku Slovenska na štátnych poznávacích značkách svojho auta, ktorým sa v priebehu piatich rokov pohybuje po značne veľkom území Európy. Odmieta byť reprezentantom symboliky, s ktorou je v názorovom rozpore.
 
 

 

 

Ode to Joy, 2015, acrylic on canvas, 250 x 1200 cm
In the figural composition I express my personal opinion on the topic of huntsmanship based on my experience and dialogues in my immediate environment, in my home country Slovakia. The elaboration is also associated to one thematically related publicised affair. Political scene, on national as well as regional level, personal motivations of hunting individuals, silent and loud acceptance of public. Diverse social ingredients create bizarre mixture of passion, affection, nostalgia and traditions. Emphasised inevitability being on top of everything. This verbal mess stands on solid ground of collectively approved permanency. It refuses doubts and reforms. It is a cocktail of value broth and illiteracy. Here stands the man, male, predator, current peak of all food webs, proudly exposing pictures of his prey. Laying them by the feet of his children, decorating his home by these trophies. He is building and supporting a grand cult. He is drooling inside with estlessness and between his legs his tool as radar of courage and heroism. Audacity, adrenalin, euphoria, passion, joy, refined skill of shooting, collective experience, community folklore, the smell of gun-powder, blood and a digestive system cut out of yet another prey. He hunts because he likes it. I care about neither the cooperation nor the dialogue in any area of huntsmanship. Hunting, as we know it nowadays, does not have a single relevant argument in defence of its existence. Yet, it interferes with everyday reality. It is necessary to eradicate huntsmanship.
SK//  Vo figurálnej kompozícii formulujem subjektívne stanovisko k téme poľovníctva. Vychádzam z osobných skúseností a dialógov vo svojom bezprostrednom okolí v domovskej krajine, na Slovensku. Tiež zohľadňujem jednu tematicky príbuznú medializovanú kauzu. Vrcholná či regionálna politická scéna, osobné motivácie poľujúcich jednotlivcov, tichý aj hlasitý súhlas verejnosti. Rôzne sociálne ingrediencie vytvárajú bizarnú zmes vášne, ľúbivosti, nostalgie a tradícií. Všetko korunované akcentovanou nevyhnutnosťou. Tento lingvistický balast stojí na pevných základoch kolektívne schválenej nemennosti. Odmieta pochybnosti a reformy. Je to koktejl hodnotových vývarov a nevzdelanosti. Tam stojí muž, samec a predátor, súčasný vrchol všetkých potravinových reťazcov a hrdo sa pýši fotografiami svojich úlovkov. Kladie ich k nohám svojich detí, zdobí si trofejami svoje príbytky. Buduje a pomáha budovať veľkolepý kult. Vo svojom vnútri je slintá nedočkavosťou a medzi nohami cíti svoj úd, ktorý je mu radarom odvahy a hrdinstva. Nebojácnosť, adrenalín, eufória, vášeň, radosť, cibrený strelecký kunšt, kolektívne vyžitie, komunitný folklór, pach strelného prachu, krvy a vyrezaného tráviaceho systému ulovenej zvery. Poľuje lebo tomá rád. Seriem na spoluprácu a dialóg vo všetkých oblastiach poľovníctva. Lov ako ho poznáme dnes, nemá jediný relevantný argument pre obhajobu svojej existencie, tobôž svojej budúcnosti. Pritom priamo zasahuje do každodennosti. Poľovníctvo je nevyhnutné vyhubiť.

 

 

 

 

Message from the West, 2016, object, 360 x 360 x 380 cm
From his artistic residency in Portugal (june 2016), Kostaa is sending a message back home to Slovakia. Partly latent, partly legitimated rasism. Nationslism based on highlighted importance and entitlement to a specific geographic area. Assuming the ownership of specific cultural features. Referring almost exclusively to historical facts and ignoring humanity. Society sharply defined in religious questions, exuberant provincial culture based on the concept of “us and them”. This all is a charge that Kostaa refuses to identify with. He refuses to be a member of a group deliminated this way under one flag. He is giving himself a role of non- fellow citizen and is formulating a message from physical distance. Justifying himself, he refers to exclusively geographic material, which he flirts with on theoretical level. With this alibi he points out the vulnerability of this topic. And since he is still an official member of specific nation, he conciously attacks himself. But what kind of controversy is that, when the problem of daily-basis importance is generally legitimised? The issue of promoted ego-masturbing term “Middle Europe” is also present in Kostaa´s message. The piece itself demands great attention towards the author. It urgently requires the knowledge of the context and cooperation with sensitive contents.
SK//  Z rezidenčného pobytu v Portugalsku (jún 2016), posiela Kostaa správu domov na Slovensko. Čiastočne latentný a čiastočne legitimizovaný rasizmus. Nacionalizmus založený na prizvukovaní dôležitosti a nároku na konkrétny geografický celok. Prisvojovanie si úzko špecifických kultúrných prejavov. Odvolávanie sa takmer výhradne na historické údaje a ignorácia humanizmu. Ostro sa vymedzujúca spoločnosť v náboženských otázkach, bujará malomeštiacka kultúra založená na filozofii “my&oni”. To všetko je náklad, s ktorým sa Kostaa odmieta stotožniť. Odmieta byť členom takto sa vymedzujúcej skupiny pod jednou vlajkou. Stavia sa do fiktívnej pozície ne-spoluobčana a formuluje odkaz z fyzického odstupu. Alibisticky sa však odvoláva na výhradne geografický materiál, s ktorým tu v teoretickej rovine koketuje. Týmito alibi upozorňuje na krehkosť témy. A nakoľko je ešte stále oficiálnym členom toho istého národnostného etnika, vedome napáda aj sám seba. Ale aká je to kontroverzia, keď je problém na úrovni každodenného života takmer celoplošne legitimizovaný? V odkaze je tiež možné naraziť na problematiku historicky pracne presadzovaného egomasturbujúceho termínu “stredná európa”, ktorému Kostaa neverí. Samotné dielo si vyžaduje zvýšenú pozornosť smerom na autora. Objekt si sám nástojčivo vyžaduje znalosť kontextu a spoluprácu s citlivým obsahom.
 

 

 
Advertisements