NEWS

The Best Cycling Artist

Best Cycling Artist is a trademark that Kostaa uses to sign his posters after finishing a specific travel goal. This, originally mocking, locally specified, nationally framed and quite pompous term, he currently uses as his own pseudo-heroising as well as embracing ego-performing regularly repeating act of so called permanent private performance. He understands this act as a test of flexibility of fine arts terminology and its principles. In august 2017 Kostaa is going to take part in the longest cycling unsupported ultra-marathon in Europe – NORTHCAPE4000.
SK//  Best Cycling Artist je značka, ktorou Kostaa signuje svoje plagáty po zavŕšení konkrétneho cestovateľského celku. Tento pôvodne recesistický, lokálne špecifikovaný, národne rámcovaný a dosť pompézne vyznievajúci titul v súčasnosti používa ako vlastnú pseudosuperheroizáciu a zároveň ako zastrešenie ego-performačného pravidelne sa opakujúceho aktu, tzv. permanentnej privátnej performancie. Tento akt vníma aj ako test pružnosti umenovednej terminológie a jej princípov. V auguste 2017 sa Jan Kostaa zúčastní najdlhšieho cyklistického unsupport ultramaratónu v Európe NORTHCAPE4000.
(http://www.northcape4000.com/en)
text: Ian Hauer
Advertisements